Cách khắc phục lỗi 0x80010105?

Thông báo có mã lỗi 0x80010105 có thể xuất hiện khi khởi động Trình quản lý cấu hình SQL Server 2008, khi nó mở trong Windows Server 2012. Lý do là trong tệp Msclus.dll, ban đầu được phát triển để sử dụng trong các hệ điều hành 32 bit.

Thất bại không khó giải quyết. Trong thư mục Windows Server 2012% Windir% \ syswow64, sao chép tệp này từ môi trường làm việc của Windows Server 2008 R2. Tiếp theo, hãy đăng ký nó bằng cách sử dụng thành phần Reg dọa và Dấu nhắc lệnh. Điều này phải được lặp lại cho tất cả các thiết bị đầu cuối mạng trong đó quan sát thấy lỗi 0x80010105.

Bài ViếT Thú Vị